ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เดิมชื่อ โรงเรียนวัดน้ำหมัน ตั้งอยู่ที่วัดน้ำหมันอาศัยศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันเป็นอาคารเรียน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2468 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 (พ.ศ. 2468-2506) ต่อมาในปีพ.ศ. 2506 ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันมาเรียนแห่งใหม่  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 และได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2511    

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำหมันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียนพื้นที่ทั้งสิ้น  14  ไร่  1  งาน   50  ตารางวา