ข้อมูลบุคลากร

             ชื่อ – นามสกุล                                สอนชั้น                              

 1. นายสันติภาพ ภูสมศรี                     ผู้อำนวยการโรงเรียน               
 2. นายเดชธนู พรหมอินทร์                ป.4-ม.3 (วิชาการงานอาชีพ)        
 3. นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์                อนุบาล 2                            
 4. นางสาวสุพรรณิการ์ มูลเงิน                อนุบาล 3                           
 5. นางสาววิรัชตา แช่มช้อย                   ป.1                                  
 6. นายชุมพล สุขคำมี                          ป.2                                 
 7. นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์                   ป.3                                  
 8. นายฉลอง วงค์มุ่ย                           ป.4-ม.3 (วิชาศิลปะ)                
 9. นางสาวรณิดา บุญทาทิพย์                ป.4-ป.6(วิชาคณิตศาสตร์)          
 10. นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์                     ป.4-ม.3 (วิชาภาษาไทย)            
 11. นายปุณยวีร์ ตรีขำ                           ป.4-ม.3 (วิชาภาษาอังกฤษ)         
 12. นายณัฎฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม              ป.4-ม.3 (วิชาสุขศึกษาฯ)            
 13. นางธัญญารัตน์ สอนสา                     ป.4-ม.3 (วิชาคอมพิวเตอร์)        
 14. นายพัชรพล สายนวล                       ป.4-ม.3 (วิชาสังคมฯ)             
 15. นายชรินทร์ เกิดพุ่ม                          ป.4-ม.3 (วิชาวิทยาศาสตร์ )         
 16. นางสุอาภาพร ฝั้นเต็ม                       ม.1-ม.3 (วิชาคณิตศาสตร์ )