ข้อมูลบุคลากร

           

 ชื่อ – นามสกุล            ตำแหน่ง           สอนชั้น       
นายสันติภาพ ภูสมศรี    ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นายเดชธนู พรหมอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ  ป.4-ม.3 (วิชาการงานอาชีพ) 
นางสาววารุณี สังเวียนวงษ์   ครูชำนาญการ  อนุบาล 2 
นางสาวสุพรรณิการ์ มูลเงิน     ครู  อนุบาล 3     
นางสาวเบญญาภา  เพชรคำ    พนักงานราชการ    ป.1 
นางสาววิรัชตา แช่มช้อย    ครู  ป.2
นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ    ป.3 
นายฉลอง วงค์มุ่ย      ครู  ป.4-ม.3 (วิชาศิลปะ) 
นางสาวรณิดา บุญทาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  ป.4-ป.6(วิชาคณิตศาสตร์) 
นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์  ครู  ป.4-ม.3 (วิชาภาษาไทย) 
นายปุณยวีร์ ตรีขำ        ครูผู้ช่วย  ป.4-ม.3 (วิชาภาษาอังกฤษ) 
นายณัฎฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม  ครูผู้ช่วย ป.4-ม.3 (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) 
นางธัญญารัตน์ สอนสา  ครูชำนาญการ ป.4-ม.3 (วิชาคอมพิวเตอร์) 
นายพัชรพล สายนวล  ครูผู้ช่วย ป.4-ม.3 (วิชาสังคมฯ) 
นายชรินทร์ เกิดพุ่ม    ครู ป.4-ม.3 (วิชาวิทยาศาสตร์ )     
นางสุอาภาพร ฝั้นเต็ม    ครู ม.1-ม.3 (วิชาคณิตศาสตร์ )