ข้อมูลบุคลากร

           

   ชื่อ – นามสกุล            ตำแหน่ง          ประจำชั้น 
  นางสาวแสงเดือน  มีศรี    ผู้อำนวยการโรงเรียน  
  นายอรรถพล  จันมา ครูผู้ช่วย ชั้น อนุบาล 2
นางสาวสุพรรณิการ์ มูลเงิน    ครู ชั้น อนุบาล 3     
  นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ  ครูผู้ช่วย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
  นางสาวสุภาวิณี  กันภัย   พนักงานราชการ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย ครู  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์  ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์  ครู  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
นายปุณยวีร์ ตรีขำ        ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

นางธัญญารัตน์ สอนสา

ครูชำนาญการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
 นายณัฎฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
นายพัชรพล สายนวล  ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
นายชรินทร์ เกิดพุ่ม    ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    
นายฉลอง  วงค์มุ่ย   ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   
นางสาวปุณนภา  จรมา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ ชั้น ป.1-ม-3