ข้อมูลบุคลากร

           

   ชื่อ – นามสกุล            ตำแหน่ง           สอนชั้น       
นายสันติภาพ ภูสมศรี    ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นางสาวสุพรรณิการ์ มูลเงิน    ครู ชั้น อนุบาล 2-3     
นางสาวนราวดี  ต๊ะแก้ว   พนักงานราชการ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
นางสาววิรัชตา แช่มช้อย    ครู  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์  ครูชำนาญการพิเศษ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
นายฉลอง วงค์มุ่ย      ครู  ป.1-ม.3 (วิชาศิลปะ) 
นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์  ครูผู้ช่วย  ป.4-ป.6(วิชาคณิตศาสตร์) 
นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์  ครู  ป.4-ม.3 (วิชาภาษาไทย) 
นายปุณยวีร์ ตรีขำ        ครู ป.4-ม.3 (วิชาภาษาอังกฤษ) 
นายณัฎฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม  ครู ป.1-ม.3 (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) 
นางธัญญารัตน์ สอนสา  ครูชำนาญการ ป.1-ม.3 (วิชาคอมพิวเตอร์) 
นายพัชรพล สายนวล  ครู ป.4-ม.3 (วิชาสังคมศึกษา) 
นายชรินทร์ เกิดพุ่ม    ครู ป.4-ม.3 (วิชาวิทยาศาสตร์ )     
นางสุอาภาพร ฝั้นเต็ม    ครูชำนาญการ ม.1-ม.3 (วิชาคณิตศาสตร์ )     
นางสาวปุณนภา  จรมา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เด็กพิเศษ ชั้น ป.1-ม-3