ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองคร้้งที่  1   ปีการศึกษา  2562 เพื่อชีแจงนโยบายของโรงเรียน  ทั้งจ่ายเงินค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน  วันที่  8  พฤษภาคม  2562