การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายน้ำหมันหาดล้า ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านน้ำหมันส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า  ประจำปีการศึกษา  2563  ระหว่างวันที่   22-23 พฤศจิกายน  2563  ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี