กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในห้องเรียน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังสร้างมาตรการการป้องกันให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นทั้งภายในสถานศึกษาและภายในห้องเรียน โดยให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้นหน้าโรงเรียน หมั่นล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนและหลังออกจากห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ ศบค.และผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์