กิจกรรมทักษะลูกเสือสำรอง Day Camp

 

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมทักษะลูกเสือสำรอง Day Camp ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะลูกเสือสำรอง ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน