จังหวัดเคลื่อนที่

โรงเรียนบ้านน้ำหมันเป็นสถานที่จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน  ในวันที 15  พฤษภาคม  2562