กิจกรรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าใช้ห้องสมุดฯตามตารางการใช้ห้องสมุด จะมีครูประจำชั้นและครูประจำวิชาให้การดูแลขณะเข้าใช้ โดยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เปิดให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่สนใจในวันและเวลาราชการ และผู้ปกครองสามารถเข้ามาใช้บริการ อ่านหนังสือ เล่นอินเทอร์เน็ต ขณะรอรับบุตรหลานได้เช่นเดียวกัน