โยธาธิการจังหวัดตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานและการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดต่อไป