การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand ,On-Demand ,Online (29 มิ.ย.-31 ส.ค.64)

โรงเรียนบ้านน้ำหมันเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand , On-Demand , Online  เมื่อวันที่่ 29 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564