นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ ได้ดำเนินการเข้านิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ Covid-19 ของโรงเรียนบ้านน้ำหมันในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔