นิเทศการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  2 แต่งตั้งณะกรรมการออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

ในวันที่  21 สิงหาคม 2562