เจ้าหน้าที่เขื่อนสิริกิติ์ให้ความรู้กับนักเรียน

เจ้าหน้าที่จะการไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมันเรื่องเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนสิริกิติ์

ในวันที่  28 สิงหาคม 2562