โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมันร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในวันที่  6  กันยายน  2562