ครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันเข้ารับรางวัลระดับชาติและระดับเขตพื้นที่ ในวันครูครั้งที่ 66 ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอำเภอท่าปลา ได้จัดงานวันครูครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ มี ดร.อุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันเป็นตัวแทนผู้บริหารในการกล่าวสาส์นวันครูจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันเข้ารับรางวัลระดับชาติและระดับเขตพื้นที่ ดังนี้

ครูณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม

ครูนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์

ครูชรินทร์ เกิดพุ่ม

เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูพัชรพล สายนวล เข้ารับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครู ระดับเขตพื้นที่ และคุรุชนคนคุณธรรมของครู ระดับเขตพื้นที่ ระดับดีมาก

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอำเภอท่าปลา ได้จัดงานวันครูครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑ มี ดร.อุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันเป็นตัวแทนผู้บริหารในการกล่าวสาส์นวันครูจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันเข้ารับรางวัลระดับชาติและระดับเขตพื้นที่ ดังนี้

ครูณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม

ครูนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์

ครูชรินทร์ เกิดพุ่ม

เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูพัชรพล สายนวล เข้ารับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครู ระดับเขตพื้นที่ และคุรุชนคนคุณธรรมของครู ระดับเขตพื้นที่ ระดับดีมาก