โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีครูสุอาภาพร ฝั้นเต็ม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูชรินทร์ เกิดพุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ครูณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม ครูนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดน้ำหมัน