ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยติดตามการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน สื่อที่เกียวข้องในการอ่านขั้นสูง และแนะนำการเตรียมการในปีการศึกษาต่อไป