กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ในการลงพื้นที่มาให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกบ่ายวันอังคาร