ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และ นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ วันจิ๋ว นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะครู ให้การต้อนรับ โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563