กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านนำ้หมันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย  โดยมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำหมันประจำปีการศึกษา   2563  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนคือ  นายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน 2 สมัยติดกัน