พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านนำ้หมันจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2563  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพแก่คุณครูในโรงเรียน  มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  -  มัธยมศึกษาปีที่  3