กรมชลประทานอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วันที่  10  สิงหาคม  2565  กรมชลประทานอุตรดิตถ์  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน โดยกรมชลประทานอุตรดิตถ์      ได้จัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนให้ศึกษาวีดีทัศน์  ฟังบรรยาย  และร่วมเล่นเกม  ถาม –ตอบ พร้อมประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำ  นโยบายกรมชลประทาน  เพื่อเป็นการสร้างเสริมยุวชลกรรู้คุณค่าของน้ำและความสำคัญของกรมชลประทาน พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำและสามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  สู่ชุมชนของตนเอง