กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญกลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ณ โรงเรียนบ้านวังหัวดอย

วันพฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวแสงเดือน มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกฯกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญกลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ณ โรงเรียนบ้านวังหัวดอย โดยโรงเรียนบ้านน้ำหมันได้นำลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 28 นาย และผู้กำกับฯ รองผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียนบ้านน้ำหมันได้จัดฐานกิจกรรมวิชาชาวค่าย วิชาแผนที่-เข็มทิศ กิจกรรมรอบกองไฟ วิชาเดินทางไกลและผจญภัยฐานเอเลี่ยน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี มีอุดมคติ และความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อผู้อื่น