พิธีวันครูแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันครูแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ในการนี้ผู้อำนวยการและครู รับรางวัล ดังนี้

1.นางสาวแสงเดือน มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

2.นายปุณยวีร์ ตรีขำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ข้าราชการครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

3.นายชรินทร์ เกิดพุ่ม รางวัลชนะเลิศ ข้าราชการครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และรางวัลครูดีในดวงใจ

4.นางธัญญารัตน์ สอนสา รางวัลชนะเลิศ ข้าราชการครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6.นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์ รางวัลครูดีในดวงใจ