โรงเรียนบ้านน้ำหมันเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนโดยการประเมินอัตนัยเป็นฐานฯ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนโดยการประเมินอัตนัยเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์การร่วมตรวจข้อสอบอัตนัยของ สทศ. คุณครูกฤษณพงศ์ เทศคลัง คุณครูโรงเรียนบ้านกิ่วเคียน สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 คุณครูนิรุตติ์ ปินนอ คุณครูโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 และคุณครูกรรณิการ์ กางด้วง คุณครูโรงเรียนบ้านผาเวียง สพป.สุโขทัย เขต 2