อบรมทำขนมครก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมันร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมฝึกอาชีพของขนมครกให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ในวันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำหมัน