โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน มีนายคำหล้า ดอกพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมันเป็นประธานในพิธีเปิด