กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 62

โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ประจำปีการศึกษา  2561  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนอย่างดียิ่ง

ในวันที่  26  มีนาคม  2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน