การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านน้ำหมัน  ประจำปีการศึกษา  2563  ระหว่างเดือน ตุลาคม  ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี