โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

 

นายสันติภาพ  ภูสมศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

 

นานเดชธนู  พรหมอินทร์

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ

นายสันติภาพ   ภูสมศรี

หัวหน้าบริหารงานบุคคล

 นายชรินทร์  เกิดพุ่ม

หัวบริหารงานทั่วไป


นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์

งานรับนักเรียน


นางธัญญารัตน์  สอนสา

งานพัสดุ

 

นางธัญญารัตน์  สอนสา

งานบุคคล

 

นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์

งานอาหารกลางวัน

 

นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย
งานระบบดูแลและแนะแนว

 

นายพัชรพล  สายนวล
งานการเงิน

 

นางธัญญารัตน์  งามดี
งานบุคคล

 

นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน
งานอาหารเสริมนม

 

นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์
งานห้องสมุด

   

 

นายณัฎฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม
งานส่งเสริมสุขภาพ

นายฉลอง  วงค์มุ่ย
งานวัดและประเมินผล

   


นายปุณยวีร์  ตรีขำ
งานสหกรณ์โรงเรียน

 นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์

งานประกันคุณภาพ

 

   นางธัญญารัตน์  งามดี
งานธุรการโรงเรียน

 นางสาวนราวดี  ต๊ะแก้ว

งานประชาสัมพันธ์