โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

 

นางสาวแสงเดือน  มีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

 นายพัชรพล  สายนวล

หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ

นางธัญญารัตน์ สอนสา

หัวหน้าบริหารงานบุคคล

นายชรินทร์  เกิดพุ่ม

หัวบริหารงานทั่วไป

นางอรภิณธุ์  พรหมอินทร์

ระบบ DMC

นางธัญญารัตน์  สอนสา

งานพัสดุ

 

นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน

งานอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม

นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย
งานระบบดูแลและแนะแนว

นายพัชรพล  สายนวล
งานการเงิน

 

 

 นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน
งานอาหารเสริมนม

 นายนิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์
งานห้องสมุด

 นางสาววิรัชตา  แช่มช้อย

งานบัญชี

 

นายณัฎฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม
งานส่งเสริมสุขภาพ

นายฉลอง  วงค์มุ่ย
งานวัดและประเมินผล

   

นายปุณยวีร์  ตรีขำ
งานธุรการโรงเรียน

 นางสาวสุธิมา  ทรกัณฑ์

งานประกันคุณภาพ

   

นางสาวสุภาวิณี  กันภัย

งานประชาสัมพันธ์  

 

นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ

งานอ่านออกเขียนได้

   

นายเอกชัย  ทำมา

 งานอาคารสถานที่

นางสาวปุณนภา  จรมา

งานเด็กพิเศษเรียนร่วม