สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565