แผนการใช้งบประมาณ 2563

ข้อมูลงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา  2563

  • งานบริหารงานวิชาการ                         จำนวน   71,200  บาท
  • งานบริหารงานทั่วไป                            จำนวน   22,600  บาท
  • งานบริหารงานบุคคล                           จำนวน     7,900  บาท
  • งานบริหารงานการเงิน                          จำนวน   11,300  บาท
  • การจัดการเรียนการสอนอนุบาล               จำนวน   39,100  บาท
  • ค่าสาธารณูปโภค                                จำนวน 240,000  บาท
  • งบสำรองจ่าย                                     จำนวน   60,026  บาท
  • ค่าเชื้อเพลิง(เครื่องตัดหญ้าและรถยนต์) จำนวน     5,000  บาท

                                                               รวม     457,126 บาท