การดำเนินการตามนโยบายการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  - การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  - การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - ทดลองการปฏิบัติราชการ 38 ค.(2)
 • การพัฒนาบุคลากร
  - การพัฒนาบุคลากร
 • การยกย่องเชิดชูเกียรติ
  - การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 • การลาออกจากราชการ
 • การสรรหา 38 ค.(2)
  - การสรรหา 38 ค.(2)