แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำหมัน
1. ช่องทางร้องเรียน
          - ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
          - ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 055-819589
          - ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่

          เว็บไซต์โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  www.bnm.ac.th

          FACEBOOK โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 

       - ส่งจดหมายร้องเรียนได้ที่

           โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  หมู่ ที่  5 ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  53150


2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำหมัน
          ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ในข้อที่ 1
          ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
          ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงโรงเรียนบ้านน้ำหมันพิจารณาลงนาม
          ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
          ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
          ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน รับรายงานและติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโรงเรียนบ้านน้ำหมัน
          ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
          ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของ
โรงเรียนบ้านน้ำหมัน