ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันแสดงเจตจำนงว่าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล