การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 โรงเรียนบ้านน้ำหมันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การกำกับของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กำหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจำนวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนนั้น  และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับและส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543