วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

 

          โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหว้ทักทายกัน บนพื้นฐานวิถี

ไทย ค่านิยมองค์กร คือ R.S.B. ( R : Resposibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม S : Success = ความสำเร็จ

และB : Belive =ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ) นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับ

ความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อ นำมาปรับปรุงและ พัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและ

กำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงาน เป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครู

ให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนในท้องถิ่น ให้มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการทบทวน

ความเหมาะสม และความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ใน วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน รูปแบบ

ของวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และกำหนดสู่

คนรุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรด้วยการ สื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับ

โรงเรียนและทำให้เกิดการ ร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอด

และถือปฏิบัติกันมา ได้แก่

          1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดการ ประชุมครูประจำเดือน เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ ดำเนินงาน ต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน

          2) การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียน

เพื่อส่งข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

          3) ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร

          4) ทำงานแบบพี่สอนน้อง

          5) ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

 - การแต่งกาย

                วันจันทร์          แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ

                วันอังคาร         แต่งกายชุดผ้าไทย เน้นสีขาว

                วันพุธ             แต่งกายชุดกีฬา

                วันพฤหัสบดี      แต่งกายเครื่องลูกเสือ

                วันศุกร์            แต่งกายชุดผ้าไทย

  • ระบบอาวุโส น้องทำความเคารพและศรัทธาพี่
  • การเยี่ยมเยือน บุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆ ของครอบครัวบุคลากร
  • การทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสำคัญ

 6) สายใยผูกพันของครูอาวุโสกับครูปัจจุบันโดยโรงเรียนมี ชมรมครูเก่า สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคม ศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน