มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ