การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน