แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน
ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะเรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผู้จัดทำผลงาน นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ๓ เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการฝึกระเบียบแถว (เดินสวนสนาม) ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ผู้จัดทำผลงาน นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เมโลเดียน ชุดที่ ๑ "รู้จักเมโลเดียน" ผู้จัดทำผลงาน นายฉลอง วงค์มุ่ย ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน Bestowed Volunteer Scouts ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ด้วยวิถี S-C-O-U-T ผู้จัดทำผลงาน นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์ ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน นวัตกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้ชุดกิจกรรมวงล้อพยัญชนะมหาสนุก สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้จัดทำผลงาน นายอรรถพล จันมา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง แรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำผลงาน นายชรินทร์ เกิดพุ่ม ตำแหน่งครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนการสอนเรื่อง Countable and Uncountable Noun โดยใช้สื่อ Interactive Software ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดทำผลงาน นายปุณยวีร์ ตรีขำ ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน Active Learning ลูกเต๋าอักษร และแบบฝึกทักษะคำควบกล้ำ พัฒนาการอ่าน เขียน ผู้จัดทำผลงาน นายนิพิฐพนธ์ อุไรวรณ์ ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผู้จัดทำผลงาน นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ผ่านเว็บไซต์ coding.org รายวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผู้จัดทำผลงาน นางธัญญารัตน์ สอนสา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การเรียนรู้ระบบอวัยวะในร่างกาย ผ่านการปั้นขึ้นรูปด้วยดินน้ำมัน ผู้จัดทำผลงาน นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม ตำแหน่งครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ EPRE model ในแบบฝึกเรื่องสั้น (Phonics Short Stories) ผู้จัดทำผลงาน นางสาววิรัชตา แช่มช้อย ตำแหน่งครู เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน “เกม24 มีโชค” เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การบวก การลบ การคูณ และการหาร สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 ผู้จัดทำผลงาน นางสาวสุธิมา ทรกัณธ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สื่อโดมิโน่การแก้อสมการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ผู้จัดทำผลงาน นางสุอาภาพร ฝั้นเต็ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ เขียนโดย Super User
ชื่อผลงาน นวัตกรรมเกมจับคู่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นฐาน ผู้จัดทำผลงาน นายพัชรพล สายนวล ตำแหน่ง ครู เขียนโดย Super User