ร่าง TOR โครงการศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่ สำหรับห้องเรียน 4.0

ประกาศร่าง TOR  โครงการศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่  สำหรับห้องเรียน  4.0

ประกาศ  ณ  วันที่   25  มิุนายน  2562

สอบถามและรับฟังความคิดเห็น  ระหว่างวันที่  26-28  มิถุนายน  2562  

download.....