1.รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

5.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

6. พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

7.พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2553

8.พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562


 

9.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูอละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  10.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูอละบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2551

 

11.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูอละบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ.2553 12.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูอละบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  4 พ.ศ.2562
 

 

13.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 14.พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

 

 
15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562