ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา