ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ของปีงบประมาณ 2566)

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนน้ำหมัน แยกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

     ชาย

     หญิง

อ.2

1

6

10

16

อ.3

1

10

5

15

รวม

2

16

15

31

ป.1

1

8

5

13

ป.2

1

8

6

14

ป.3

1

4

10

14

ป.4

1

6

8

14

ป.5

1

7

11

18

ป.6

1

13

4

17

รวม

6

46

44

90

ม.1

1

9

11

20

ม.2

1

4

3

7

ม.3

1

9

9

18

รวม

3

22

23

45

รวมทั้งหมด

11

84

82

166