โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เดิมชื่อ โรงเรียนวัดน้ำหมัน ตั้งอยู่ที่วัดน้ำหมันอาศัยศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันเป็นอาคารเรียน ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๘ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๕๐๖) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดน้ำหมันมาเรียนแห่งใหม่  เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และได้รับอนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๑

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำหมันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บริเวณเนื้อที่ของโรงเรียนพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๔  ไร่  ๑  งาน   ๕๐  ตารางวา