ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านน้ำหมัน

ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ตำแหน่ง

1.

นางสาวแสงเดือน  มีศรี

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการ

2.

นางอรภิณธุ์      พรหมอินทร์

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

3.

นางธัญญารัตน์   สอนสา

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ครูชำนาญการ

4.

นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน       

ค.บ.

ปฐมวัย

ครู

5.

นายฉลอง        วงค์มุ่ย

ค.บ.

ดนตรีศึกษา

ครู

6.

นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์

ค.บ.

ภาษาไทย

ครู

7.

นายชรินทร์      เกิดพุ่ม

วท.บ.

ฟิสิกส์

ครู

8.

นายพัชรพล     สายนวล

ค.บ.

สังคมศึกษา

ครู

9.

นายปุณยวีร์     ตรีขำ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ครู

10.

นายณัฎฐ์ธฌานนท์   ข้ามสาม

ศษ.บ.

พลศึกษา

ครู

11.

นางสาวสุธิมา   ทรกัณฑ์

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ครู

12.

นางสาวมุกธรินทร์  นันชม

ค.บ.

คณิตศาสตร์

ครู

13.

นายอรรถพล  จันมา

ค.บ.

ปฐมวัย

ครูผู้ช่วย

14.

นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ

ค.บ.

ประถมศึกษา

ครูผู้ช่วย

15.

นางสาวสุภาวิณี  กันภัย

ค.บ.

ประถมศึกษา

พนักงานราฃการ

16.

นายเอกชัย  ทำมา

ม.ปลาย

-

ช่างไฟฟ้า 4