โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน


นางสาวแสงเดือน  มีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน


นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นายพัชรพล     สายนวล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางธัญญารัตน์   สอนสา
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายชรินทร์      เกิดพุ่ม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายฉลอง        วงค์มุ่ย
งานวัดผลประเมินผล
งานเด็กพิเศษ

นางสาวมุกธรินทร์  นันชม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวมุกธรินทร์  นันชม
งานย้าย


นางสาวสุธิมา  ไชยหาญ
งานรับนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นางสาวสุธิมา   ไชยหาญ
งานประกันคุณภาพ
งานหลักสูตรสถานศึกษา

นางธัญญารัตน์   สอนสา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน
งานอาหารกลางวัน      


นางสาวมุกธรินทร์  นันชม
งานหลักสูตร
งานแนะแนวและศึกษาต่อ


นายพัชรพล     สายนวล
งานการเงิน
 

นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์
งานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ
งานห้องสมุด
งานอ่านออกเขียนได้
   
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานธุรการโรงเรียน

นางสาวสุภาวิณี  กันภัย
งานห้องสมุด
   
นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
งานส่งเสริมสุขภาพ


นางจรรยาพร  เสาร์คำ
งานอ่านออกเขียนได้
งานนวัตกรรมการศึกษา
งานวัดและประเมินผล

   
นายอรรถพล  จันมา
งานอาหารเสริมนม
งานสถานศึกษาปลอดภัย
     
นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ
งานประชาสัมพันธุ์
     
นายสหัสวรรษ  บุญนิตย์
งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     
นายอภิชา  คำรุณ
งานกิจกรรมนักเรียน