โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน


นางสาวแสงเดือน  มีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน


นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ


นายพัชรพล     สายนวล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางธัญญารัตน์   สอนสา
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายชรินทร์      เกิดพุ่ม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายฉลอง        วงค์มุ่ย
งานวัดผลประเมินผล
งานเด็กพิเศษ

นายณัฎฐ์ธฌานนท์   ข้ามสาม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


นายปุณยวีร์     ตรีขำ
งานย้าย


นางอรภิณธุ์      พรหมอินทร์
งานรับนักเรียน

นางสาวสุธิมา   ทรกัณฑ์
งานประกันคุณภาพ
งานหลักสูตรสถานศึกษา

นางธัญญารัตน์   สอนสา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
นางสาวสุพรรณิการ์  มูลเงิน
งานอาหารกลางวัน      

นางสาวมุกธรินทร์  นันชม
งานประกันคุณภาพ
งานหลักสูตร

นายพัชรพล     สายนวล
งานการเงิน
 

นายนิพิฐพนธ์   อุไรวรณ์
งานกิจกรรมนักเรียน

นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ
งานห้องสมุด
งานอ่านออกเขียนได้
   
นายปุณยวีร์     ตรีขำ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานธุรการโรงเรียน

นางสาวสุภาวิณี  กันภัย
งานห้องสมุด
งานอ่านออกเขียนได้
   
นายณัฎฐ์ธฌานนท์   ข้ามสาม
งานส่งเสริมสุขภาพ


นายปุณยวีร์     ตรีขำ
งานแนะนำการศึกษาต่อ

   
นายอรรถพล  จันมา
งานอาหารเสริมนม

นางธัญญารัตน์   สอนสา
งานนวัตกรรมการศึกษา
   
นางสาวสาวิตรี  เรืองวิทยาวุฒิ
งานประชาสัมพันธุ์